Handelsbetingelser

Standard handels- og betalingsbetingelser

Generelt

 1. Standard handelsbetingelserne bør læses grundigt igennem, inden godkendelse af en eventuel ordrebekræftelse.
 2. Standard handelsbetingelserne indeholder de bestemmelser som er gældende for alle aftaler, tilbud, salg og leverancer af produkter og serviceydelser, indgået mellem Netbums og kunden, medmindre de er specifikt undtaget ved en skriftlig aftale.
 3. Kunden skal acceptere at vores handelsbetingelser indgår som en standard aftale. De vil altid modtage link til denne handelsaftale sammen med et tilbud og ordrebekræftelse.
 4. Al korrespondance mellem Netbums og kunden vil som udgangspunkt foregå via e-mail, herunder også tilbud og faktura. Det skal her fremhæves at elektroniske dokumenter og aftaler har samme retsvirkning som aftaler i almindelighed.

Ordrebekræftelse / tilbud

 1. Tilbudet og ordrebekræftelsen fremsendes til kunden med link til Netbums‘s standard handelsbetingelser (denne side).
 2. Tilbudet og ordrebekræftelsen indeholder specifikationer for, hvad ordren omfatter. Når ordrebekræftelsen returneres, i underskrevet stand, med angivelse af, at kunden ønsker ordren udført, anses aftalen for at være indgået med opstart af effektuering på den angivne ikrafttrædelsesdato.
 3. Tilbud gælder, med mindre andet er anført skriftligt, 1 måned fra afgivelsesdato.

Betalingsbetingelser

 1. Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud udarbejdet individuelt mellem kunden og Netbums. Alle priser angives i danske kroner og er inklusiv moms, med mindre andet er anført. Der tages forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, samt trykfejl eller ændringer i brochurer, skriftlige tilbud og øvrigt salgsmateriale.
 2. Der betales normalt et a-kontobeløb svarende til ca. 50% af det samlede beløb inden opstarten af opgaven. Kunden vil modtage en e-mail med anmodning om indbetaling af a-konto beløbet. Kvittering for eventuelt a-konto beløb tilsendes kunden særskilt, senest 24 timer efter at beløbet er registreret indgået på vores bankkonto.
 3. For enhver opkrævning gælder det at betaling er 8 dage netto. Dersom betalingsfristen overskrides, tillægges et rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms; samt morarente: Nationalbankens udlånsrente + 7 %, pr. påmindelse. Efter anden påmindelse vil sagen blive sendt til inkasso,  og eventuelle opgaver vil blive sat i bero og først sat i drift igen, når den fulde indbetaling er modtaget.
 4. Vær opmærksom på at Netbums forbeholder sig retten til eventuelt at genforhandle eventuelle betalingsbetingelser og priser, hvis aftalerne ikke overholdes, og kræve det fulde beløb udbetalt før opgaverne sættes i drift igen.
 5. Netbums forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købssummen, samt eventuelle renter og omkostninger, er betalt fuldt ud.

Tidsfrist

 1. Kunden er forpligtiget til hurtigst muligt, at besvare breve eller e-mail fra Netbums. Svartiden bør ikke overstige 24 timer, hvis henvendelsen er modtaget senest 2 hverdage før weekenden. En eventuel lang svar tid fra kunden, der bevirker at Netbums ikke kan levere ordren inden for den oplyste tidsfrist, kan ikke lægges Netbums til last, eller gøres til genstand for indsigelser, prisnedsættelse eller lignende.
 2. Enhver ordre hos Netbums modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af Netbums’ udstyr, vores leverandørers produktionsapparat eller ved enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Netbums‘ muligheder for at levere.
 3. Netbums har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne eller at levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Netbums er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

Fakturering

 1. Faktura fremsendes til kunden straks efter at produktet er færdig. Hvis kunden ønsker at Netbums opsætter produktet på kundens webhotel, eller lignende, gøres dette før fakturaen fremsendes.
 2. Ved fakturering af hjemmesider, webshops og andre ydelser, vil fakturering ske ved overdragelse af opgaven til kunden, f.eks. i forbindelse med kundens indholdsudarbejdelse.

Domæneregistrering

 1. Ved registrering af domænenavn må kunden ikke krænke tredjemands rettigheder. Efter indbetalingen af de forbundne udgifter med oprettelsen af det ønskede domænenavn, binder kunden sig juridisk som ejer af domænet via speciel tilsendt bestillingsblanket. Bemærk at registreringsomkostningerne betales forud.
 2. Netbums kan på kundens ønske, registrere domænenavn. Enhver omkostning afholdes dog af kunde. Ved afsluttet arbejdsopgave overføres domænerettigheder til kunden.
 3. Netbums kan på kundes ønske, tilbyde hjælp til domæneregistrering.

Produktion af hjemmesider

 1. Netbums tilstræber altid i produktionen af hjemmesider, at fremvisningen heraf sker løbende og med størst mulig hastighed. Hjemmesiden er inden aflevering til kunden kontrolleret for fejl, mangler og fejlreferencer.
 2. Selve grund designet af hjemmesiden kan maksimalt tilrettes 2 gange. Designet kan ikke ændres løbende under opbygningen af hjemmesiden. Netbums beslutter egenrådig hvornår det er for sent at ændre grund designet. Ekstrahonorar påskrives ved efterfølgende ændringer.
 3. Med mindre andet skriftligt er aftalt, inkluderer hjemmeside produktion aldrig indholdsupload eller udarbejdelse. Der er altid tale om ombygning af en template hvor kunden selv kan lægge indhold ind.
  Ønskes der hjælp til indholdsupload eller udarbejdelse, foregår dette altid på timebasis pr. påbegyndt kvarter.

Browsere, kompatibilitet og funktionalitetstest

Ved alle web opgaver gælder følgende; vi tester i nyeste versioner af Microsoft Edge (version 17 og nyere) samt nyeste versioner af Firefox, Chrome og Safari.
Vi kan sagtens lave hjemmesider der er kompatible med andre og ældre browsere, men anbefaler og gør det som udgangspunkt ikke. Kontakt os, for at høre nærmere.

Copyright & Kredit

 1. Ved produktion af hjemmesider fralægger Netbums sig ethvert ansvaret for eventuel overtrædelse af ophavsret for materiale modtaget fra kunden, herunder tekst, billeder, logo med videre.
 2. Tekst, grafik og billeder fremstillet af Netbums er underlagt lov om ophavsret og kan som udgangspunkt alene benyttes til brug på Internettet. Eventuel brug af materialet til andre medier skal skriftlig aftales med Netbums.
 3. Netbums påtager sig intet ansvar over for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internettet. Netbums kan således ikke drages til ansvar for tab – hverken direkte eller indirekte – immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internettet.
 4. Specielle scripts og funktioner, fremstillet af Netbums, er underlagt gældende regler om ophavsret. Kunden køber ikke scripts eller funktioner, men website-design. Netbums kan frit benytte ethvert script eller funktion til andre produktioner.
 5. Netbums forbeholder sig retten til at benytte det producerede som reference i forbindelse med markedsføring, samt at påføre produktionen et produktionssted. På websites vil dette være i form af et link til Netbums’ hjemmeside (f.eks. Webdesign af Netbums), på tryksager adresse + telefonnummer.

Fejl og mangler

 1. Såfremt den endelige hjemmeside ikke fremstår således, som kunden kunne have en berettiget forventning om, er der tale om en mangel fra Netbums’ side. Ved en sådan mangel kan kunden kræve manglen udbedret eller levering af en ny hjemmeside. Hvis Netbums ikke er i stand til at udbedre eller levere en ny hjemmeside, kan kunden kræve ophævelse af aftalen. Ved ophævelse af aftalen skal Netbums tilbagebetale  købsprisen, minus eventuel gebyr til DK-Hostmaster eller InterNic, og kunden mister rettigheden til at råde over designet for hjemmesiden.
 2. Ved Kundens rapportering af fejl eller mangler, vil Netbums hurtigst muligt søge at afhjælpe disse. Fejlretning sker uden beregning med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for Netbums’ kontrol og / eller ansvar, og kan tilskrives kunden. I så fald forbeholder Netbums sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til hver en tid gældende takster.

Hosting

 1. Netbums tilbyder kun hosting til egne produktioner/kunder. Andre kan vi alternativt tilbyde hjælp til køb af webhotel-plads. Kunden betaler i så fald for oprettelse af domænenavn, oprettelse af webhotel samt gebyr til DK-Hostmaster eller ikke .dk udbydere som f.eks. internic.
 2. Bemærk at oprettelse af domænenavn, webhotel samt gebyr til DK-Hostmaster eller ikke .dk udbydere som f.eks. internic betales forud.

Erstatningsansvar

 1. Netbums er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af eller nogen, som Netbums har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger. Netbums er ikke erstatningsansvarlig i følgende tilfælde:
 2. Ved driftstab, tids tab, avance tab eller andet indirekte tab som følge af – men ikke begrænset til – webhotel produkternes manglende oppe tid, funktionssvigt, fejl eller mangler, eftersom Netbums ikke hoster hjemmesider.
 3. Ved driftstab, tids tab, avance tab eller andet indirekte tab forårsaget af tredjeparts leverandører og deres produkter, som Netbums ingen indflydelse har på. Herunder eksempelvis – men ikke begrænset til – manglende oppe tid, funktionssvigt, fejl og mangler.
 4. Ved tab, ulempe eller skade som følge af afbrydelse, forstyrrelser på Internettet, tab af informationer med videre eller mangler ved betjeningen, som skyldes uagtsomme handlinger eller undladelser begået af Netbums eller Netbums’ medarbejdere.
 5. Netbums er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende udførelse eller afbrydelsen skyldes forhold uden for Netbums’ kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Netbums’ egne medarbejdere.

Misligholdelse

 1. Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er Netbums berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:
 2. Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser.
 3. Kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester.
 4. Kundens misbrug af Netbums’ og / eller tredjemands immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønster/patent/varemærke ret
 5. Kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nærværende handelsbetingelser.

Fortrydelsesret

 1. Kunden accepterer ved bestilling af specialtilrettet ydelse, som f.eks. webdesign/hosting, at fortrydelsesretten bortfalder jvf. Forbrugeraftalelovens §12.
 2. Der gives ikke fortrydelsesret på køb af ret til anvendelse af domænenavne. Her henvises til DK-Hostmaster.dk´s forretningsbetingelser. Netbums’ rolle er uvæsentlig i denne sammenhæng, bortset fra rigtigheden i bestilt serviceudførelse.

Underleverandør

 1. Netbums’ levering af de i tilbudet indeholdte ydelser kan indbefatte brug af underleverandører. Netbums træffer selv afgørelse herom, herunder hvilke underleverandører der kan komme på tale.
 2. Netbums afregner selv med eventuelle underleverandører.

 Tavshedspligt

 1. Netbums’ personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de eventuelt får kendskab til i forbindelse med de i tilbudet nævnte opgaver.
 2. For kundens personale, konsulenter og andre, der bistår kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om Netbums og dennes andre kunder.
 3. Netbums må ikke uden kundens forudgående samtykke udsende offentlig meddelelse om en indgået aftale eller offentliggøre noget om en sådan aftales indhold. Netbums er dog berettiget til at nævne kunden som reference, medmindre andet er skriftligt meddelt. Dette vil ikke ske automatisk på Netbums hjemmeside, men vil blive oplyst særskilt til en eventuel kunde.

Tvister

 1. Enhver tvist eller uoverensstemmelse mellem parterne der udspringer af nærværende handelsbetingelse, skal afgøres efter dansk ret.
  Værneting skal være retten i Randers.

Ændringer i handelsbetingelser

 1. Netbums forbeholder sig ret til en hver tid, at ændre indholdet af standard handelsbetingelserne uden forudgående varsel.
 2. Standard handelsbetingelserne er gældende for handelsvilkår mellem Netbums og dennes kunder.
 3. Ændringer i ovenstående handelsbetingelser og priser vil blive offentliggjort på Netbums’ hjemmeside.
Wordpress hjemmesider til fornuftige priser
Dansk Magento webshop? Den klarer vi.
Wordpress webshop med Woocommerce

ADRESSE

Netbums
Udbyhøjvej 32G, 1.sal
8930 Randers NØ
CVR: 32035140 Web:
+45 61160791
hej@netbums.dk

BUREAUET

Lokalt webbureau i Randers med mange års erfaring indenfor webløsninger - både hjemmesider og webshops.
Vi har fokus på at levere høj kvalitet til fornuftige priser, og på langvarige kunderelationer. Det er passionen er driver værket her hos Netbums.

TELEFONTIDER