Forretningsbetingelser

Alt det med småt.

Forretningsbetingelser

Indledning

Disse almene forretningsbetingelser gør sig gældende for alle aftaler med Netbums og indeholder vigtige oplysninger. Medmindre vilkårerne i disse almene forretningsbetingelser udtrykkeligt er ændret i en særskilt, skriftlig aftale, er vilkårerne i disse betingelser gældende.

Netbums
Udbyhøjvej 32g, 1.sal
8930 Randers NØ
TLF: +45 61160791
CVR: 32035140

Definition

Under disse vilkår og betingelser, er følgende indforstået:

"Virksomheden" henviser i henhold til disse almindelige vilkår og betingelser til Netbums (CVR-nummer: 32035140).

"Kunde" betyder i henhold til disse almindelige vilkår og betingelser en fysisk eller juridisk person eller et personselskab med retsevne, der i forbindelse med afslutningen af en retshandel handler inden for sit erhverv.

Juridisk status

Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

Tilbud

Alle tilbud fremsendt af Netbums er gældende i en periode på 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. Accept af tilbud, der modtages af Netbums efter udløbet af acceptfristen, er ikke bindende for Netbums , medmindre Netbums meddeler Kunden andet.‍

Ordre

Bestilling af ydelser er forpligtende, så snart at tilbuddet er godkendt og bekræftet. Efter indgåelse af aftale, kan dette ikke annulleres eller tilbagetrækkes. I enkelte tilfælde kan Netbums vælge at tilbyde at ophæve ordren mod et gebyr på 25% af den totale ordreværdi.

Priser

Alle priser angives i danske kroner (DKK) og er eksklusive moms.

Den aftalte timepris er gældende for konsulentydelser, der udføres indenfor den pågældende arbejdstid. Netbums har arbejdstid efter kl. 16 fra mandag til fredag, eksklusive weekend, helligdage og ferie.

Ved udførsel af konsulentydelser udenfor den pågældende arbejdstid, beregnes der et tillæg der bestemmes efter tidspunkt og opgavens natur. "Hastesag" henviser til opgaver som kræver akut handling.‍

Hastesag: 150% af den aftalte timepris.

Ved eventuel beregning af tillæg skal kunden have accepteret det pågældende tillæg.

Ved betaling i anden valuta end DKK, vil der altid blive faktureret den på fakturadatoens gældende vekselkurs medmindre andet er aftalt på forhånd.

Fakturering

Alle ordrer faktureres bagud efter arbejdet er udført. Det gælder dog ikke tilbagevendende serviceydelser (opdateringsaftaler, som faktureres kvartalsvis fremad. Ved større projekter forbeholder Netbums sig retten til at faktureres 25%-40% forud for projektets begyndelse.

Betaling

Betaling skal ske senest den dato, som fremsendte faktura angiver som sidste betalingsdag. Dette er som udgangspunkt 8 dage netto efter fremsendt faktura. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kroner samt 5% af hovedstolen for hver påbegyndt måned.

Ved en væsentlig forsinkelse af en betaling eller kontinuerlige forsinkelser af betalinger forbeholder Netbums sig retten til at standse arbejdet indtil der modtages betaling. Ved aftale om hosting af hjemmeside forbeholder Netbums sig retten til at ophæve adgang til hjemmesiden indtil der modtages betaling.

Forsinkelse

Skulle det ske, at en aftalt deadline overskrides eller ikke afleveres til tiden, kan Kunden skriftligt kræve en endelig og rimelig frist for senest levering. Ønskes dette ikke, er Kunden berettiget til at annullere aftalen fuldstændig. Såfremt aftalen annulleres, tilhører alt arbejde udført for Kunden derefter Netbums. Netbums fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.‍

Rettigheder til arbejdet

Alle rettigheder til det udførte arbejde tilhører Netbums, indtil Kunden har betalt alle udestående beløb fuldt ud. I denne periode har Kunden ingen brugsrettigheder til arbejdet. Når Kunden har opfyldt deres betalingsforpligtelser, vil ejerskabet til arbejdet blive overført til Kunden. Benytter Kunden det udførte stykke arbejde, inden at fakturaen er betalt, anses dette som et brud på Netbums’ ophavsret, og Kunden vil blive mødt af et erstatningskrav.‍

Undersøgelse

Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Netbums. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Netbums, kan den ikke senere gøres gældende.

Samarbejde og kommunikation

Begge parter forpligter sig til at opretholde en åben og effektiv kommunikation. Eventuelle spørgsmål, anmodninger eller vigtige beslutninger skal kommunikeres skriftligt. Møder og diskussioner kan arrangeres efter behov for at sikre projektets fremdrift.‍‍

Ændringer i arbejdets omfang

Hvis kunden ønsker at ændre projektets omfang eller krav, skal dette anmodes skriftligt. Netbums vil herefter evaluere anmodningen, og levere en revideret projektplan og prisestimat inden for en rimelig tidsramme, hvis anmodningen godkendes. Kunden skal godkende enhver ændring i projektets omfang og pris, før arbejdet påbegyndes.‍

Tavshedspligt og referencer

Begge parter forpligter sig til at overholde gældende databeskyttelseslovgivning i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med denne aftale. Eventuelle fortrolige oplysninger, der udveksles mellem parterne, skal holdes fortrolige og må ikke videregives til tredjepart uden skriftlig samtykke fra den anden part.‍

Netbums har ret til at opgive kunden og projektet som reference i forbindelse med markedsføring.

Ansvar

Netbums fraskriver sig ansvar for indirekte tab, følgeskader og tab af data. Netbums' ansvar for eventuelle fejl eller mangler i tjenesterne er begrænset til det beløb, der er faktureret for den pågældende tjeneste.‍

Kunden er eneansvarlig for indholdet og nøjagtigheden af de materialer, der leveres til Netbums. Kunden garanterer, at indholdet ikke er krænkende, ulovligt eller på anden måde overtræder tredjeparts rettigheder.

Kunden forstår og accepterer, at eventuelle tjenester eller materialer, der leveres af tredjepartsleverandører i forbindelse med dette projekt, er uden for Netbums' kontrol. Netbums fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne tredjepartsleverede ydelser eller varer.

Beskyttelse af adgangsoplysninger

Kunden er fuldt ud ansvarlig for at beskytte og opretholde fortroligheden af alle adgangsoplysninger, herunder brugernavne og adgangskoder, der er tildelt til brug af tjenesterne.‍

Opsigelse

For aftaler der vedrører hosting eller serviceaftaler er opsigelsesperioden løbende måned + 1 måned, medmindre Parterne har aftalt en anden opsigelsesperiode. I tilfælde af at kunden misligholder nærværende betingelser, eller at kunden bliver insolvent eller går konkurs, kan aftalen dog ophæves øjeblikkeligt.

Force majeure

Netbums kan ikke holdes til ansvar for skade eller mangler i en opgave, der måtte skyldes force majeure. Skulle en leveringsfrist ikke kunne overholdes grundet forhold, som Netbums ikke kunne have forudset, da tilbud blev fremsendt, aftales en rimelig leveringsdato ved nærmeste mulighed. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.‍‍

Lovvalg og tvister

Hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i parternes indbyrdes forhold.‍

Enhver tvist om aftalen skal forsøges løst i mindelighed. Lykkes det ej parterne at komme til enighed, efter en begæring om forhandling er skriftlig fremsat med henvisning til nærværende vilkår og betingelser, kan tvisten indbringes for de almindelige domstole og skal afgøres endeligt ved Retten i Randers.

Oversættelser

Hvis disse vilkår og betingelser er oversat til andre sprog, vil den danske version have forrang i tilfælde af uoverensstemmelse eller tvetydighed mellem de forskellige sprogversioner.

Opdateringsprocedure

Netbums forbeholder sig retten til at opdatere eller ændre disse vilkår og betingelser. Kunden vil blive informeret om eventuelle ændringer skriftligt. Ved fortsat brug af tjenesterne efter ændringerne anses kunden for at have accepteret de opdaterede vilkår og betingelser.

Ugyldige bestemmelser

Såfremt enkelte af ovenstående bestemmelser erklæres ugyldige, berøres de øvrige bestemmelsers gyldighed ikke heraf. De ugyldige bestemmelser erstattes af den gyldige bestemmelse, der kommer nærmest hensigten i den ugyldige bestemmelse.

Laravel
Statamic
Laravel Livewire
AlpineJs
Tailwind CSS
PHPUnit and PestPHP
Vuejs
Inertia